3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Thứ ba - 26/01/2010 08:57
THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAIĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌCTHEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm cam kết  thực hiện 3 công khai như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã công khai cam kết chất lượng giáo dục như:

-  Điều kiện về các đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục:

+ Hệ Cao đẳng chính quy: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Hệ Cao đẳng liên thông: học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo đúng chuyên ngành.

+ Hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Cán bộ công nhân viên, học sinh tốt nghiệp THPT hoặc chưa tốt nghiệp THPT, THCS.

 - Về chương trình đào tạo: nhà trường đã công khai chương trình đào tạo ở tất cả các hệ đào tạo để cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên hiểu, nắm bắt được. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm thông tin thư viện bổ sung đầu sách, giáo trình phục vụ cơ sở ngành, chuyên ngành, sách tham khảo, nâng cao đảm bảo thư viện nhà trường không thiếu sách, thiếu giáo trình phục vụ nghiên cứu và học tập.

- Về cơ sở vật chất: Để đáp ứng nhu cầu học tập và thực hiện chuẩn hóa cơ sở vật chất theo chương trình khung Bộ quy định, nhà trường đã trú trọng công tác trang bị mới các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có. Mở rộng các hoạt động tạo ra kinh phí, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường các hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục chuyên nghiệp từ đó có nguồn chi cho đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường.

- Đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình với công tác giảng dạy, ham học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, sống giản dị, trung thực và đoàn kết. Hàng năm nhà trường đã chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ, giáo viên một cách công khai một mặt đảm bảo đủ về số lượng, mặt khác cử cán bộ đi đào tạo sau đại học để nhanh chóng đạt chuẩn giáo viên về trình độ đào tạo, nâng tỷ lệ giáo viên có trình độ Thạc sỹ, tạo điều kiện cho giáo viên hội đủ các tiêu chí phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh góp phần xây dựng sự phát triển của nhà trường. Bên cạnh đó cử nhiều lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các lớp tập huấn.

- Nội quy, quy chế hoạt động: Nhà trường đã công khai nội quy, quy chế hoạt động của nhà trường giúp cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên nghiêm túc thực hiện mục đích phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên nhà trường góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp thu ý kiến của cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thông qua hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, trao đổi trực tiếp với cá nhân và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ quản lý, hiểu biết các quy định, chế độ chính sách. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, học sinh – sinh viên, giúp mọi đối tượng trong nhà trường phát huy được quyền và nghĩa vụ trong sự phát triển của hoạt động giáo dục.

- Mục tiêu đào tạo của nhà trường được xác định rõ ràng: nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có thể tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ được đào tạo.

a. Các chuẩn đầu ra đã công bố:

Thực hiện hoạt động công khai cam kết chất lượng giáo dục, hàng năm nhà trường đã công khai số liệu học sinh tốt nghiệp hệ Trung học chuyên nghiệp (hệ Cao đẳng chưa tốt nghiệp ra trường), tuy nhiên chưa đăng tải lên trang web của nhà trường.

b. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm:

Năm học 2007 – 2008 là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng nên chưa có học sinh hệ Cao đẳng ra trường, với trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và nhu cầu việc làm của xã hội, học sinh Trung học chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp có khoảng 60 – 70% có việc làm ngay. Trong công tác đào tạo hệ công nhân nhà trường đã tiến hành kết hợp cùng doanh nghiệp đào tạo theo địa chỉ nên số lượng công nhân học xong có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo có tỷ lệ cao từ 95 đến 98%.

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: nhà trường đã tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục và gửi hồ sơ lên Cục khảo khí và kiểm định chất lượng giáo dục, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả kiểm định.

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: (Theo biểu mẫu 23 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

b. Cơ sở vật chất: (Theo biểu mẫu 22 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

3. Công khai thu chi tài chính:

a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009 – 2010):

Thực hiện quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động của nhà trường đặc biệt là công tác thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học, hàng năm Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo công khai các khoản thu tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên, phụ huynh học sinh, đảm bảo công tác thu từ người học theo đúng quy định.

Cụ thể thu từ học phí năm học 2009 - 2010: 3.921.145.000,đ

b. Các nguồn thu khác của trường:

Theo số dự toán 2009:

- Đào tạo lại                                     :      200.000.000,đ.

- Nghiên cứu khoa học                     :       340.000.000,đ

- Trung tâm liên kết của trường         :    1.000.000.000,đ

- Chương trình khung                       :       858.050.000,đ

- Vệ sinh an toàn thực phẩm             :      240.000.000,đ.

- Chương trình MTQG                     :       900.000.000,đ

- Thu khác                                       :    2.653.281.000,đ

c. Ngân sách nhà nước cấp:

Theo số dự toán 2009:

- Chi thường xuyên                           :    7.534.800.000,đ

- Chi không thường xuyên                :    1.036.000.000,đ

- Chi XDCB                                     :    5.000.000.000,đ

d. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp:

Nhà trường đã đảm bảo quyền lợi cho học sinh – sinh viên về chính sách miễn, giảm học phí. Cụ thể:

- Miễn học phí kỳ 1      :     302.

- Giảm học phí kỳ 1      :       05.

- Miễn học phí kỳ 2      :     285.

- Giảm học phí kỳ 2      :     101.

đ. Kết quả kiểm toán năm 2008 hoặc năm 2009: không.

e. Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên:

- Năm 2008                   : 2.500.000,đ/1 người.

- 6 tháng đầu năm 2009 : 2.600.000,đ/1 người.

4. Về hình thức và địa điểm công khai:

a. Công khai trên trang thông tin điện tử của trường: chưa thực hiện.

b. Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm và thư viện trường ở vị trí thuận lợi để mọi người tiếp cận dễ dàng: không.

Nhà trường đã công khai trước hội nghị tổng kết năm trước cho dự toán năm sau, công khai năm sau theo dự toán.

Trên đây là báo cáo thực hiện quy chế công khai của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

Kính mong Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

- Lưu VT - ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Tuấn

 

                                                                                               

Tác giả bài viết: Admin

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây