Kiểm tra công tác GDQP-AN năm 2013 tại trưởng CĐCN Thực phẩm

Thứ ba - 14/05/2013 20:40

Đoàn kiểm tra chụp ảnh cùng các Đ/c trong BGH

Đoàn kiểm tra chụp ảnh cùng các Đ/c trong BGH
Thực hiện kế hoạch số 163 ngày 21/3/2013 của Hội đồng GDQP-AN Quân khu II và kế hoạch số 1295 ngày 17/4/2013 của Hội đồng GDQP-AN Tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2013.

Ngày 14/5/2013 đoàn kiểm tra HĐGDQP-AN Quân khu II và tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra tại trường CĐCN Thực Phẩm

Thiếu Tướng Nguyễn Văn Kỳ phó tham mưu trưởng QK II, Ủy viên hội đồng GDQP-AN QK II làm trưởng đoàn, Thiếu tướng Lê Quang Đại Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Phú Thọ, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và các thành viên đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP-AN nhà trường.

Hội đồng GDQP-AN đã nghe Phó hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hải báo cáo công tác GDQP-AN trong 2 năm 2012 và 2013, chất vấn một số vấn đề liên quan, kiểm tra hồ sơ sổ sách và tiến hành kiểm tra trực tiếp cán bộ giáo viên thuộc các đối tượng 2, 3, 4 và 50 học sinh, sinh viên.

I/ Qua kiểm tra HĐGDQP-AN bước đầu nhận xét: 

1, Về nhận thức: Quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác GDQP-AN cho đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh  toàn trường như:  Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới, Quyết định số 69/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007: Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh… Các văn bản, công văn của bộ được lưu trữ đầy đủ, khoa học.

2, Công tác GDQP-AN: Thực hiện nghiêm túc môn học GDQP-AN, trong giảng dạy thể hiện được phương pháp dạy học mới, (ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảngdạy, sôi động  theo hướng tích cực hoá học sinh) Có 100% học sinh thực hiện nghiêm túc môn học GDQP-AN