Tư Vấn Du Học

Thông báo về việc viết báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 -2017 vào ngày 29/6/2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trường.

Nhà trường thông báo kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm học 2016 -2017 để cán bộ và các đơn vị được biết. Các đơn vị có trách nhiệm thông báo kết quả bình xét đến tất cả cán bộ viên chức và người lao động thuộc đơn vị. Nếu cán bộ viên chức, người lao động và các đơn vị có ý kiến phản hồi thì xin gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (Đ/c Kim Thị Thu Hương) trước ngày 04/7/2017.

Các đơn vị, cá nhân được bình xét danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen Bộ, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh năm học 2016 -2017 làm báo cáo thành tích.Các tập thể, cá nhân được khen từ cấp tỉnh trở lên đề nghị làm 02 bản báo cáo theo mẫu đính kèm và nộp về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 07/7/2017.

Download Mẫu báo cáo.

Tác giả bài viết: N.T.L.H

Nguồn tin: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Call