QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Ban hành lần 3 năm 2022
STT Đơn vị Tên Quy trình thực hiện Năm ban hành 2022/ Mã hóa
1 Phòng TC-HC QT 01 – Quy trình tuyển dụng QT01/P.TCHC/01
2 QT02 – Quy trình quy hoạch QT02/P.TCHC/02
3 QT03 – QT đào tạo bồi dưỡng CB,GV QT03/P.TCHC/03
4 QT04 – QT đánh giá, phân loại CB, GV QT04/P.TCHC/04
5 QT 05 – QT Kiểm soát tài liệu QT05/P.TCHC/05
6 Phòng Đào tạo QT 06 – QT mở nghề đào tạo QT06/P.ĐT/01
7 QT 07 – QT Xây dựng chương trình ĐT QT07/P.ĐT/02
8 QT 08 – QT Bổ sung chỉnh sửa chương trình ĐT QT08/P.ĐT/03
9 QT 09 – QT quản lý điểm học tập QT09/P.ĐT/04
10 QT 10 – QT đánh giá kết quả học tập QT10/P.ĐT/05
11 QT 11 – QT tổ chức thi TN QT11/P.ĐT/06
12 QT 12 – QT cấp phát văn bằng QT12/P.ĐT/07
13 QT 13 – QT Xây dựng Kế hoạch ĐT, TKB QT13/P.ĐT/08
14 QT 14 – QT Thực hiện tiến độ đào tạo QT14/P.ĐT/09
15 QT 15 – QT Quản lý hoạt động học tập QT15/P.ĐT/10
16 QT 16 – QT Thực tập sản xuất QT16/P.ĐT/11
17 QT 17 – QT xác nhận văn bằng, CC, cấp lại CNTN QT17/P.ĐT/12
18 Phòng Thanh tra Khảo thí QT 18 – QT Tự kiểm định chất lượng CSGDNN QT18/P.TTKT&ĐBCLĐT/01
19 QT 19 – QT kiểm tra kết thúc môn học QT19/P.TTKT&ĐBCLĐT/02
20 QT 20 – QT dự giờ QT20/P.TTKT&ĐBCLĐT/03
21 QT 21 – QT Hoạt động quản lý giảng dạy QT21/P.TTKT&ĐBCLĐT/04
22 QT 22 – QT Biên soạn ngân hàng câu hỏi đề thi QT22/P.TTKT&ĐBCLĐT/05
23 QT 23 – QT Đánh giá nội bộ QT23/P.TTKT&ĐBCLĐT/06
24 QT 24 – QT kiểm soát SP không phù hợp QT24/P.TTKT&ĐBCLĐT/07
25 QT 25 – QT hành động khắc phục QT25/P.TTKT&ĐBCLĐT/08
26 QT 26 – QT hành động phòng ngừa QT26/P.TTKT&ĐBCLĐT/09
27 Trung tâm TS QT 27 – QT Tổ chức TS QT27/TT.TS&HTHSSV/01
28 QT 28 – QT Điều tra lần vết HSSV… QT28/TT.TS&HTHSSV/02
29 QT 29 – QT Khảo sát Doanh nghiệp, … QT29/TT.TS&HTHSSV/03
30 QT 30 – QT nhập học QT30/TT.TS&HTHSSV/04
31 Phòng CTHS QT 31 – QT Kỷ luật HSSV QT31/P.CTHSSV/01
32 QT 32 – QT đánh giá kết quả rèn luyện QT32/P.CTHSSV/02
33 QT 33 – QT xét cấp học bổng QT33/P.CTHSSV/03
34 QT 34 – QT xét khen thưởng HSSV QT34/P.CTHSSV/04
35 QT 35 – QT quản lý hồ sơ HSSV QT35/P.CTHSSV/05
36 QT 36 – QT sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm QT36/P.CTHSSV/06
37 QT 37 – QT Quản lý HSSV nội trú QT37/P.CTHSSV/07
38 Phòng QLKH QT 38 – QT biên soạn GT QT38/P.QLKH&HTQT/01
39 QT 39 – QT Bổ sung chỉnh sửa GT, học liệu QT39/P.QLKH&HTQT/02
40 QT 40 – QT Triển khai đề tài NCKH cấp trường QT40/P.QLKH&HTQT/03
41 QT 41 – QT nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường QT41/P.QLKH&HTQT/04
42 QT 42 – QT Quản lý và sử dụng đề tài NCKH QT42/P.QLKH&HTQT/05
43 QT 43 – QT triển khai hoạt động HTQT QT43/P.QLKH&HTQT/06
44 Phòng QTVT QT 44 – QT Bảo trì bảo dưỡng QT44/P.QTVT/01
45 QT 45 – QT sửa chữa tài sản, thiết bị QT45/P.QTVT/02
46 QT 46 – QT quản lý phòng học nhà xưởng QT46/P.QTVT/03
47 QT 47 – QT cấp phát vật tư nguyên nhiên vật liệu QT47/P.QTVT/04
48 QT 48 – QT tiếp nhận bàn giao tài sản QT48/P.QTVT/05
49 QT 49 – QT Kiểm kê tài sản QT49/P.QTVT/06
50 QT 50 – QT thanh lý tài sản, thiết bị QT50/P.QTVT/07
51 Phòng TCKT QT 51 – QT lập kế hoạch dự án đầu tư mua sắm QT51/P.TCKT/01