• Họ Và Tên: Nguyễn Xuân Trường
  • Chức Vụ: Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254028
  • Email: phongcths@fic.edu.vn
  • Họ Và Tên: Nguyễn Trung Kiên
  • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254028
  • Email: phongcths@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Phòng Công tác học sinh – sinh viên thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2.  Chức năng

– Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và của địa phương trong công tác học sinh – sinh viên. Tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác học sinh – sinh viên vào nề nếp, đảm bảo cho học sinh – sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

– Quản lý học sinh – sinh viên về học tập và rèn luyện; giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho học sinh – sinh viên; thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh – sinh viên và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác học sinh – sinh viên theo quy định hiện hành. Cung cấp cho học sinh – sinh viên thông tin cần thiết về trường, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh – sinh viên.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh – sinh viên theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Phối hợp tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá học và đầu mỗi năm học cho học sinh – sinh viên.
– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội có tác động xấu đến học sinh – sinh viên; phát hiện và xử lý học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến học sinh – sinh viên. Cấp thẻ học sinh – sinh viên, thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể học sinh – sinh viên.
– Tiếp nhận, thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên theo quy định hiện hành. 
– Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh – sinh viên của trường. Tổ chức việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của học sinh – sinh viên, thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh – sinh viên theo Quy chế hiện hành của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến học sinh – sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
– Quản lý việc học tập của học sinh – sinh viên theo thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các khoa và giảng viên đứng lớp để kiểm tra sĩ số lớp học, kiểm tra việc thực hiện nội quy học đường.
– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh – sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh – sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường và có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
– Phối hợp với phòng Quản trị – Vật tư tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh – sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh – sinh viên trong thời gian học tập theo quy định. 
– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh – sinh viên.
– Phối hợp với chính quyền và công an địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh – sinh viên, quản lý học sinh – sinh viên nội, ngoại trú, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh – sinh viên.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

4. Đội ngũ

Phòng có 06 cán bộ, giảng viên, giáo viên, trong đó: 02 cán bộ, giảng viên, giáo viên có trình độ thạc sỹ, 04 cán bộ có trình độ cử nhân.

 

5. Thành tựu

Trong nhiều năm qua Phòng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các đoàn thể phát động, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của Nhà trường.
Thành tích đạt được: 01Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2008); 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012); 01 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2012); 01 Bằng khen Công đoàn Ngành Công Thương (2010); Năm 2016 nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.