• Họ Và Tên: Kim Thị Thu Hương
 • Chức Vụ: Trưởng phòng
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Số Điện Thoại: 0210.6254028
 • Email: phongtchc@fic.edu.vn
 • Họ Và Tên: Lê Thiết Hùng
 • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Số Điện Thoại: 0210.6254028
 • Email: phongtchc@fic.edu.vn
 • Họ Và Tên: Tạ Diên Nhật
 • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
 • Học Vị: Cử nhân
 • Số Điện Thoại: 0210.6254028
 • Email: 

1. Giới thiệu
Sự hình thành và phát triển của Phòng Tổ chức – Hành chính gắn liền với 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm. Khi nâng cấp Trường từ Trung cấp lên Cao đẳng, Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-CĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Chức năng
– Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị quản lý hành chính của nhà trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác văn thư lưu trữ, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong nhà trường.
– Thường trực các Hội đồng có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, công tác an ninh trật tự và quốc phòng địa phương.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn
– Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động trong trường.
– Nghiên cứu, hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, làm thủ tục nghỉ hưu và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
– Công tác lễ tân, khánh tiết, nhà khách, quản lý khu nội trú của trường.
– Công tác văn thư, lưu trữ, công tác thông tin liên lạc, điện thoại, thư báo và quản lý con dấu.
– Thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
– Quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của trường.
– Xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy định, quy chế nội bộ. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.
– Làm đầu mối triển khai công tác quốc phòng, an ninh trật tự và dân quân tự vệ theo quy định.
– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Thường trực công tác tiếp công dân; tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức và người lao động trong trường theo quy định của pháp luật.
– Làm đầu mối triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác này với Bộ Công Thương.
– Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và của lãnh đạo nhà trường.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của nhà trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ cán bộ, viên chức
Hiện nay, Phòng Tổ chức – Hành chính có 18 cán bộ, viên chức, được chia làm 02 tổ: Tổ văn phòng có 09 người, Tổ bảo vệ có 09 người. Trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, viên chức của Phòng Tổ chức – Hành chính luôn đáp ứng tốt yêu cầu công tác và xu hướng phát triển của Nhà trường.

5. Thành tựu
Sự nỗ lực và những đóng góp của Phòng Tổ chức – Hành chính được ghi nhận bằng những danh hiệu và phần thưởng cao quý của Chính phủ và Bộ Công Thương, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2011), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2006 – 2009). Nhiều cá nhân liên tục đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp Cơ sở và nhận Bằng khen các cấp.