• Họ Và Tên: Hoàng Thị Vân Anh
  • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học Vị: Tiến sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254010
  • Email: phongttkt@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập trên cơ sở Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo theo Quyết định số: 109/QĐ-CĐTP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2. Chức năng

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, thanh tra và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. 

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên. 

– Xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần thuộc chương trình đào tạo của trường. 

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của trường. 

– Tổ chức thi hết học phần cho học sinh

– Sinh viên: lựa chọn, in sao đề thi hết học phần theo đúng quy chế; phối hợp với các khoa để tổ chức các kỳ thi hết học phần; thực hiện các nghiệp vụ cần thiết phục vụ công tác chấm thi hết học phần; công bố kết quả thi; lưu trữ bài thi và điểm thi của các học phần.  

– Thực hiện công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo; thường trực Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo của trường.   

– Lập kế hoạch, nội dung khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai.   

– Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về đào tạo.  

– Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi và kiểm tra, cấp văn bằng chứng chỉ, thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường.  

– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của trường theo quy định.  

– Thực hiện các nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nhà trường. 

– Thanh tra việc thực hiện kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức và kỷ luật học tập của học sinh – sinh viên. 

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

4. Đội ngũ

Tổng số 06 cán bộ, giảng viên, giáo viên trong đó: 01 tiến sỹ, 04 thạc sỹ, 01 đại học.

 

5. Thành tựu

Luôn thực hiện tốt công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường. Xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Với những cống hiến của mình, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích: 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2013); 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2014, 2016); Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam.