Thông Báo

DOWNLOAD mẫu hồ sơ tuyển sinh năm học 2019 HỒ SƠ CĐ, TC NĂM 2019 (tốt nghiệp THPT) HỒ SƠ HỆ THPT NĂM 2019 HỒ SƠ LIÊN THÔNG NĂM 2019 HỒ SƠ TRUNG CẤP 2 NĂM (tốt nghiệp THCS) NĂM 2019

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thông báo Tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2018 với các ngành/nghề như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN …

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng Liên thông năm 2018 với các ngành/nghề như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Phú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2018 …

Căn cứ Quyết định số 10212/QĐ-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Quyết định số 10282/QĐ-BCT ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn …

Mẫu Hồ sơ tuyển sinh năm 2018 như sau: Download các mẫu Hồ sơ Tuyển sinh năm 2018 dưới đây: 1. MẪU HỒ SƠ HỆ THPT 2018. 2. MẪU HỒ SƠ HỆ TRUNG CẤP 2018 ( 02 NĂM ). 3. MẪU HỒ SƠ HỆ TRUNG CẤP CƠ SỞ NĂM 2018. 4. MẪU HỒ SƠ HỆ …

Call