• Họ Và Tên: Nguyễn Hữu Cường
  • Chức Vụ: Giám đốc
  • Số Điện Thoại: 0210.6254559
  • Email: trungtammay@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang được thành lập theo Quyết định số 232/QĐ – THTP ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực Phẩm.

Đến năm 2014 được đổi tên Trung tâm May và Thiết kế Thời trang theo Quyết định số 425/QĐ-CĐCNTP ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2. Chức năng

Đào tạo các lớp trung cấp, công nhân và các khóa học ngắn hạn về kỹ thuật May và Thiết kế thời trang. Hợp tác và cung ứng dịch vụ may cho các đơn vị trong và ngoài trường.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy và thực hành nghề; Nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng các lớp trung cấp, công nhân và các khóa học ngắn hạn về kỹ thuật may và thiết kế thời trang trên cơ sở kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập sản xuất tại trung tâm và tại các công ty, doanh nghiệp. May quần áo đồng phục của học sinh, sinh viên của nhà trường.

– Tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động dịch vụ tạo phúc lợi cho trung tâm và nhà trường trong lĩnh vực may và thiết kế thời trang phù hợp với năng lực của trung tâm (khi được Hiệu trưởng đồng ý).

– Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị, xưởng thực hành của Trung tâm theo đúng quy định. Tham mưu và đề xuất với Ban giám hiệu về mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về toàn bộ tài sản được giao.

– Quản lý toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của trung tâm; Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của trung tâm.

– Thực hiện chế độ kiểm kê và báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban giám hiệu về tài sản và hiệu quả hoạt động của trung tâm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật.

 

4. Đội ngũ

Trung tâm có 08 cán bộ, giảng viên, giáo viên trong đó: 01 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 07 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng.

 

5. Thành tựu

Trung tâm May và Thiết kế Thời trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên trong đơn vị luôn đoàn kết với tinh thần “tương thân, tương ái”, cùng nhau xây dựng môi trường sư phạm vững mạnh. Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được tặng thưởng 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2016), nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ và Công đoàn Công thương Việt Nam.