• Họ Và Tên: Đào Thị Việt Hà
  • Chức Vụ: Trưởng phòng
  • Học Vị: Tiến sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254012
  • Email: phongnckh@fic.edu.vn

2. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ nhằm tạo ra tri thức khoa học, các giải pháp công nghệ, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng đào tạo.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và năng lực hợp tác của trường.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học trong trường và liên kết nghiên cứu khoa học với các đơn vị ngoài trường.
– Xây dựng phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về công tác nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ. 
– Hướng dẫn các khoa, bộ môn lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. Tổ chức theo dõi, kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ, các quy định về tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký. 
– Chủ trì việc tổ chức đăng ký, bảo vệ, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Phối hợp và hướng dẫn các phòng, khoa, trung tâm tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan trong việc phân bổ kinh phí, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các đề tài.
– Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy, học tập và đời sống. Hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh – sinh viên; tổ chức các hội nghị khoa học cho học sinh – sinh viên. 
– Là thư ký của Hội đồng khoa học; chủ trì tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học cấp trường. 
– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên. Quản lý, theo dõi và tổng hợp tình hình cán bộ, giảng viên đang đi học và báo cáo với Hiệu trưởng. 
– Tổng hợp và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị. Xác nhận kết quả nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên để làm cơ sở cho việc bình xét các danh hiệu thi đua. 
– Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến công tác quan hệ và hợp tác quốc tế; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác quốc tế của trường.
– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc đàm phán, soạn thảo các văn bản hợp tác quốc tế; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.
– Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch các đoàn của trường đi công tác nước ngoài; giải quyết các thủ tục, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.
– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng đón tiếp khách và tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường. Giải quyết các thủ tục trong việc tổ chức đón tiếp, làm việc, học tập với khách và sinh viên nước ngoài. 
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

4. Đội ngũ

Phòng có 03 cán bộ, giảng viên trong đó: 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ.

 

5. Thành tựu

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2008, 2011, 2014) và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2016); nhiều cá nhân đạt danh diệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam.