• Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Hàm vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0210.6254029
  • Email: khoaktkt@fic.edu.vn
  • Họ và tên: CHU THỊ KIM CHUNG
  • Chức vụ: Phó Trưởng khoa 
  • Hàm vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0210.6254029
  • Email: khoaktkt@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Khoa Kinh tế và Quản lý được thành lập năm 2001, tiền thân là tổ Hạch toán –  Kế toán, Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm. Năm 2006, khi trường nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm, Khoa Kinh tế và Quản lý được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006.

Hiện khoa đào tạo 04 ngành hệ Cao đẳng, 03 ngành đào tạo hệ Trung cấp.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng các chương trình đào tạothực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành; Quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh – sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Khoa.

Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong khoa.

Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong Khoa.

 

3. Đội ngũ

Khoa có 24 cán bộ, giảng viên, giáo viên; trong đó: Có 02 nghiên cứu sinh; 21 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ; 03 giáo viên có trình độ đại học.

 

4. Thông tin hoạt động và thành tựu

Khoa Kinh tế và Quản lý đã xây dựng chương trình đào tạo cho 04 ngành đào tạo hệ Cao đẳng, 03 ngành đào tạo hệ Trung cấp. Đã đào tạo được gần 6.000 nhân lực Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh có tay nghề cho xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, Khoa Kinh tế và Quản lý đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương 03 lần tặng Bằng khen vào các năm (2006, 2007, 2009); Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh và nhận Bằng khen của Bộ Công Thương, Công đoàn Công thương Việt Nam.