• Họ Và Tên: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Chức Vụ: Giám đốc
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254045
  • Email: nmhung@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh – sinh viên được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-CĐTP, ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh – sinh viên; làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của trường, công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác thông tin, tư vấn hướng nghiệp, việc làm và dịch vụ tư vấn du học, xuất khẩu lao động.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng phê duyệt và làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho các hệ đào tạo của trường.

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh dài hạn và cụ thể theo từng năm học.

– Thường trực hội đồng tuyển sinh; Tham mưu, trình Hiệu trưởng ký ban hành quyết định trúng tuyển; Thiết lập đầy đủ hồ sơ của học sinh – sinh viên nhập học để bàn giao cho phòng Công tác học sinh – sinh viên quản lý, theo dõi.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tuyển sinh của nhà trường. Phối hợp với trung tâm Thông tin – Thư viên để thông tin, tuyên truyền về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

– Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động đào tạo và hỗ trợ học sinh – sinh viên.

– Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tư vấn du học, xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm cho học sinh – sinh viên.

– Thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh – sinh viên: giới thiệu việc làm, tư vấn du học, xuất khẩu lao động, tổ chức ngày hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức hội thảo chuyên đề, giao lưu với doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác cho học sinh – sinh viên, …

– Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh – sinh viên.

– Tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản của trung tâm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

– Được phép huy động giáo viên, viên chức và học sinh – sinh viên của trường cho các hoạt động của trung tâm trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về hoạt động của trung tâm định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.

– Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch của trung tâm theo quy định của trường và pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật.

4. Đội ngũ

Trung tâm có 04 cán bộ, giáo viên đều có trình độ thạc sỹ.

5. Thành tựu

Quảng bá hình ảnh, thương hiệu Nhà trường; phát triển mối quan hệ với các địa phương, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cơ sơ liên kết,… để tạo nguồn tuyển sinh cho các hệ đào tạo của Nhà trường.

Trong năm qua Tập thể Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của Nhà trường.