Upload Image...
  • Họ Và Tên:
  • Chức Vụ: 
  • Số Điện Thoại: 
  • Email:

1. Giới thiệu

Trung tâm Thực hành và Chuyển giao Công nghệ Sản phẩm Thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-THTP ngày 05 tháng 03 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm (nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm).

2. Chức năng

Trung tâm Thực hành và Chuyển giao công nghệ sản phẩm thực phẩm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế, chính trị, kỹ thuật, công nghệ. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp một phần nguồn lực cho nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Thực hành và Chuyển giao công nghệ sản phẩm thực phẩm có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 10212/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

– Tổ chức hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ; chủ động hợp tác và phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, các đơn vị, doanh nghiệp để ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ sản phẩm thực phẩm.

– Tổ chức liên kết đào tạo ở các cấp trình độ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong ngành và khu vực.

– Quản lý lao động, cơ sở vất chất, trang thiết bị của trung tâm đúng quy định; Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kế toán – tài chính, thống kê theo quy định của nhà trường và pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ

Trung tâm có 04 cán bộ và nhân viên trong đó có 01 trình độ thạc sỹ, 03 trình độ đại học.

5. Thành tựu

Trong nhiều năm qua tập thể Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các đoàn thể phát động, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của Nhà trường. Với những thành tích trên, Trung tâm nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Các cá nhân trong Trung tâm nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam.