• Họ Và Tên: Nguyễn Thành Trung
  • Chức Vụ: Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254017
  • Email: phongqtvt@fic.edu.vn
  • Họ Và Tên: Nguyễn Tiến Hoa
  • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254017
  • Email: phongqtvt@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Phòng được thành lập năm 2001 trên cơ sở tách ra từ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị với tên gọi ban đầu là Quản trị – Đời sống.
Năm 2006 Phòng được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ – CĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

2. Chức năng
– Phòng Quản trị – Vật tư có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, xây lắp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác đào tạo và hoạt động chung của nhà trường.
-Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác y tế, phòng dịch, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn
– Quản lý đất đai của nhà trường; lập kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt; cải tạo, sửa chữa và giám sát thi công các công trình xây dựng đảm bảo đúng thiết kế, đúng kỹ thuật và chất lượng.
– Quản lý hệ thống điện, nước đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và các hoạt động chung của trường.
– Quản lý tài sản, bố trí sử dụng các giảng đường, nhà làm việc và các công trình khác hợp lý, hiệu quả.
– Mua sắm, quản lý và cung ứng vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và hoạt động hành chính của nhà trường.
– Lập kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật tư thuộc tài sản của trường.
– Thường trực công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ trong phạm vi nhà trường.
– Công tác y tế học đường, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên của nhà trường. Tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trong phạm vi nhà trường, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh.
– Quản lý các đơn vị bên ngoài thuê cơ sở vật chất của nhà trường hoặc hoạt động dịch vụ trong địa phận nhà trường theo nội dung hợp đồng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ
Phòng có 15 cán bộ nhân viên, trong đó có 1 đồng chí Trưởng phòng và 2 đồng chí Phó trưởng phòng.

5. Thành tựu
Nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc (2007, 2008, 2009); 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp năm 2006; 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015; 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2009, 2010, 2012); Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam các năm 2007, 2008, 2009 và 2012.