• Họ Và Tên: Phạm Thị Nhung
  • Chức Vụ: Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254035
  • Email: phongtckt@fic.edu.vn

1. Giới thiệu
Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

2. Chức năng
– Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý công tác tài chính, kế toán trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức quản lý tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của nhà trường theo chế độ quy định.

3. Chức năng và quyền hạn
– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
– Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.
– Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp làm tăng nguồn thu cho trường.
– Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.
– Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản bảo hiểm, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị, … của trường theo đúng các quy định hiện hành.
– Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách thuộc trường.
– Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán và theo dõi tài khoản của trường tại kho bạc và các ngân hàng. 
– Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của nhà trường.
– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. 
– Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong các hoạt động chung của trường.
– Phối hợp xây dựng dự án, quản lý dự án phát triển nhà trường về cơ sở vật chất; phối hợp quản lý tài sản, tổ chức kiểm kê, đánh giá lại vật tư, tài sản, nguồn kinh phí theo quy định. Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản của nhà trường.
– Lập báo cáo tài chính, kế toán, thống kê và quyết toán hàng quý, hàng năm trình Hiệu trưởng ký duyệt và báo cáo cấp trên theo yêu cầu.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ
Phòng có 04 cán bộ, trong đó: 01 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 03 cán bộ có trình độ cử nhân.

5. Thành tựu
Phòng Tài chính – Kế toán đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác quản lý tài chính; đảm bảo cân đối được thu chi, trích lập các quỹ để đầu tư cơ sơ vật chất, cải thiên nâng cao mức sống của cán bộ, giảng viên, giáo viên; Duy trì mọi hoạt động của Trường một cách thường xuyên, kịp thời; Đảm bảo chi tiêu theo đúng nguyên tắc của nhà nước về quản lý kinh tế tài chính.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các đoàn thể phát động, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của Nhà trường.
Nhiều năm liền cá nhân, tập thể Phòng Tài chính – Kế toán được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.