Upload Image...
  • Họ Và Tên: 
  • Chức Vụ: 
  • Số Điện Thoại: 
  • Email:

1. Giới thiệu

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Giới thiệu Việc làm được thành lập theo Quyết định số 110/QĐ-THTP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm (nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm).

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp một phần nguồn lực cho nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Hợp tác đào tạo và Giới thiệu việc làm có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 10212/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

– Tổ chức liên kết đào tạo ở các cấp trình độ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong ngành và khu vực.

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tham gia đào tạo xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho học sinh – sinh viên và đi làm việc có thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Quản lý viên chức, lao động, cơ sở vất chất, trang thiết bị của trung tâm đúng quy định; Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kế toán – tài chính, thống kê theo quy định của nhà trường và pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ

Trung tâm có 06 cán bộ và nhân viên trong đó có 03 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 03 cán bộ có trình độ đại học.

5. Thành tựu

Nhiều năm Trung tâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 02 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2008, 2010) và 01 lần nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam. Năm 2013 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Nhiều cá nhân đạt danh diệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam.