• Họ Và Tên: Nguyễn Việt Phương
  • Chức Vụ: Phó Giám đốc
  • Học Vị: Tiến sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.3994449
  • Email: trungtamcnsh@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-CĐCNTP ngày 01 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2. Chức năng

– Trung tâm Công nghệ sinh học là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng tổ chức, thực hiện các chư­ơng trình đào tạo, bồi d­ưỡng dài hạn, ngắn hạn, các công việc khác có liên quan đến Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học (viết tắt là CNSH), đáp ứng nhu cầu của ng­ười học và nhu cầu xã hội.

– Nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật về CNSH nhằm phục vụ công tác đào tạo, sản xuất và đời sống, đặc biết trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

– Tổ chức sản xuất và giới thiệu sản phẩm ra thị trường, thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, các nội dung nghiên cứu đạt kết quả tốt vào sản xuất và đời sống.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tham m­ưu, đề xuất, giúp việc Hiệu tr­ưởng công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các đề tài, vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực CNSH, đặc biệt ứng dụng trong chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

– Phối hợp và tổ chức thực hiện các ch­ương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên về CNSH, thực phẩm và môi trường.

– Tổ chức sản xuất thực nghiệm, dịch vụ và thương mại hóa các chế phẩm sinh học ứng dụng trong đời sống, sản xuất; Tổ chức thực hành, thực tập, nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyên môn CNSH cho học sinh, sinh viên và học viên.

– Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động trong đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường.

– Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình hợp tác quốc tế và tổ chức các hội nghị, hội thảo về các chuyên đề thuộc lĩnh vực CNSH nhằm tiếp cận khoa học, công nghệ, phục vụ đào tạo, sản xuất và đời sống.

– Chịu trách nhiệm trư­ớc Hiệu tr­ưởng về chất lư­ợng đào tạo, công tác quản lý học viên, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao và các nguồn tài chính, tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản của trung tâm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

 

4. Đội ngũ

Tổng số 05 cán bộ, giảng viên trong đó: 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ và 02 kỹ sư.

 

5. Thành tựu

Trong năm 2016 – 2017 đã đăng ký và triển khai 01 dự án cấp Tỉnh, 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Trường. Các đề tài, dự án đều mang tính ứng dụng thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Với thành tích đã đạt được các cá nhân, tập thể. Trung tâm được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam và nhiều danh hiệu khác.