• Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Hàm vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0210.6254036
 • Email: khoacb@fic.edu.vn
 • Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH NGỌC
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Hàm vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0210.6254036
 • Email: khoacb@fic.edu.vn
 • Họ và tên: NGUYỄN VŨ NGỌC DUNG
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Hàm vị: Thạc sĩ
 • Số điện thoại: 0210.6254036
 • Email: khoacb@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Khoa Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CĐCNTP, ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục học sinh – sinh viên theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giáo viên và học sinh của khoa quản lý.

Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong Khoa.

Quản lý, sử dụng và khai thác trang thiết bị thực hành các môn học Ngoại ngữ một cách có hiệu quả.

Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường các hoạt động nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên của Trường.

 

3. Đội ngũ

Khoa Cơ bản có 27 cán bộ, giảng viên và giáo viên trong đó có 01 nghiên cứu sinh, 17 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 04 giáo viên và 05 cán bộ, giáo viên có trình độ đại học.

 

4. Thông tin hoạt động và thành tựu        

Khoa Cơ bản ngoài việc tổ chức giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ hoạt động giáo dục các học phần do Khoa quản lý theo tiến độ chung của Nhà trường, khoa còn quản lý các trang thiết bị thực hành và cơ sở vật chất của đơn vị như: Kho thiết bị dạy học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục Thể chất.
Định hướng phát triển trong những năm học tiếp theo, Khoa Cơ bản xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, và khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của sinh viên.