• Họ Và Tên: Phạm Thị Diễm Hằng
  • Chức Vụ: Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254063
  • Email: phongdaotao@fic.edu.vn
Upload Image...
  • Họ Và Tên: Phan Anh Châu
  • Chức Vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254063
  • Email: phongdaotao@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Phòng Đào tạo (tiền thân là Phòng Giáo vụ trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm từ năm 1967) được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

2. Chức năng

– Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ của trường.

– Giúp Ban Giám hiệu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phât triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo phù hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện.

– Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chương trình đào tạo; cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn cho từng ngành nghề, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của xã hội.

– Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong và ngoài trường. Đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra của giảng viên, giáo viên và học sinh – sinh viên. Xây dựng thời khoá biểu, bố trí, điều hành, giám sát, đôn đốc lịch trình giảng dạy, học tập theo đúng tiến độ. Thành lập các lớp học theo từng khoa, từng ngành học.

– Xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giảng viên và giáo viên, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn và các chế độ có liên quan đến giảng viên và giáo viên. Quản lý hành chính về giáo vụ, công tác giáo vụ theo đúng quy định hiện hành.

– Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và thi kết thúc học phần. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo; Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh theo đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

– Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và của lãnh đạo nhà trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên. Kiểm tra, lập báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy hàng năm của giảng viên, giáo viên để phục vụ công tác quản lý và thanh toán có liên quan.

– Nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

– Quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập. Thường trực hội đồng xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp và các hội đồng khác có liên quan.

– Chủ trì xây dựng các kế hoạch, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành.

– Phối hợp với các khoa thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong và ngoài trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đội ngũ

Phòng có 06 cán bộ, giảng viên, trong đó: 02 Nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ.

5. Thành tựu

Trong nhiều năm liền tập thể phòng Đào tạo được các đơn vị trong Trường suy tôn và bình xét là “Tập thể Lao động Xuất sắc”, được Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường, các Bộ, Ngành công nhận, tặng nhiều Bằng khen: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam.