Đời sống sinh viên

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Công Thương trong việc thi hành Luật Đất đai; đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, của các đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn văn nội dung Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Call