Hoạt động của Trường

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTW KHÓA XIII

Ngày 31/8/2022, BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đinh Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Tới dự và quán triệt các nội dung của nghị quyết có đồng chí Trần Quang Bính, Ủy viên BTV-Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Việt Trì.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị trực Đảng bộ nhà trường được quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các đơn vị trong nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 BCH TW Đảng khóa XIII; Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

P.TCHC

Call