Hoạt động Đoàn thể

Hoạt động Đoàn thể

13/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh

13/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh

Call